Uvodni študij iz družinske dinamike

Uvodni študij iz družinske dinamike

je dvosemesterski študij, katerega namen je predstavitev temeljnih konceptov sistemske družinske terapije.

Vpišejo se lahko diplomanti medicinske fakultete in kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo humanistične smeri ter opravljajo delo z ljudmi, predvsem v zdravstvenem kontekstu.

Ob vpisu morajo kandidati prošnji za vpis s kratkim opisom svojega dela dodati še kopijo diplome ter pisno zagotovilo (delovne organizacije, posameznika) o plačilu šolnine.

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis

Vpišejo se lahko diplomanti medicinske fakultete in kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo humanistične smeri ter opravljajo delo z ljudmi, predvsem v zdravstvenem kontekstu.

Ob vpisu morajo kandidati prošnji za vpis s kratkim opisom svojega dela dodati še kopijo diplome ter pisno zagotovilo (delovne organizacije, posameznika) o plačilu šolnine.

Trajanje in potek študija

Študij traja dva semestra. Predavanja potekajo enkrat tedensko v popoldanskem času. Vsi tematski sklopi, ki sestavljajo vsebino študija, se obravnavajo na način povezovanja teoretičnih paradigem s praktičnim delom. Študij je zgrajen iz teoretičnih predavanj, dela v manjših skupinah in seminarjev. Nosilec vsakega sklopa po predavanju koordinira še praktično delo v malih skupinah.

Za uspešno opravljen uvodni študij in pridobitev certifikata o zaključenem podiplomskem študiju družinske dinamike na Medicinski fakulteti je potrebna najmanj 90-odstotna prisotnost na predavanjih, pisna naloga in uspešno opravljen ustni zagovor pred tričlansko komisijo.

Zimski semester
Letni semester
Preverjanje znanja
 • Družina kot sistem
 • Struktura družine – hierarhija, podsistemi, meje.
 • Družina v nas – genogram, razvojni ciklusi.
 • Teorija sistemov.
 • Značilnosti sistema – vzdrževanje stabilnosti, vnašanje spremembe.
 • Razporeditev moči v družini.
 • Družina v nastajanju – partnerstvo
 • Družina s predšolskim otrokom
 • Družina s šolskim otrokom
 • Družina z adolescentom
 • Samopodoba člana družine kot dela sistema
 • Družinska zgodovina. Tradicija. Transgeneracijska sporočila.
 • Dialektika in struktura komunikacije. Paradoksalna komunikacija.
 • Alternativne družine.
 • Razvojni ciklus dopolnjene družine.
 • Intervju z družino.
 • Prepričanja v socialnem okolju.
 • Socialni vidiki prenosa sporočil.
 • Biološki spol in spolne vloge.
 • Družina v kontekstu socialne in družbene neenakopravnosti.
 • Sistemsko razumevanje moči.
 • Sistemski pristop pri razumevanju psiholoških in bolezenskih entitet.
 • Strokovnjak s sistemskim znanjem v izobraževalnem sistemu.
 • Strokovnjak s sistemskim znanjem v zdravstvenem sistemu.
 • Strokovnjak s sistemskim znanjem v kontekstu socialne pomoči.
 • Delo z družino in strokovnjak – obravnava predsodkov.
 • Družina in izguba.
 • Mentorske skupine.

Slušatelji ob koncu študija pripravijo pisno predstavitev izbrane družine. Zaključno nalogo izdelajo slušatelji ob rednih konzultacijah z mentorjem. Zaključna naloga obsega 2000-2500 besed. Sledi ustno preverjanje pridobljenega znanja in razumevanje sistemske paradigme pred tričlansko izpitno komisijo.

Od slušateljev se ob zaključku študija pričakuje, da bodo v pisni nalogi in ustnem zagovoru pokazali:

 • Razumevanje temeljnih konceptov teorije sistemov.
 • Sposobnost sistemske predstavitve družinskega sistema znotraj širšega socialnega in kulturnega konteksta.
 • Sposobnost opazovanja in prepoznavanja interaktivnih vzorcev znotraj družinskega sistema in interakcij družinskega sistema z drugimi sistemi.
 • Sposobnost vpogleda v lastno vključenost znotraj različnih sistemov.
 • Sposobnost in pripravljenost raziskati lastna prepričanja, predsodke in vrednote ter njihov vpliv na razumevanje različnih sistemov.
 • Sposobnost vpogleda v različna socio- kulturna prepričanja v zvezi z razlikami v spolu, veri, kulturi, spolni usmerjenosti ipd.
 • Sposobnost sodelovanja v skupini in sposobnost izražanja in sprejemanja povratnih informacij (feedback-a) v zvezi z učnim procesom, osebnim in profesionalnim razvojem.

Učni načrt

Učni načrt

Zimski semester
Letni semester
Preverjanje znanja
 • Družina kot sistem
 • Struktura družine – hierarhija, podsistemi, meje.
 • Družina v nas – genogram, razvojni ciklusi.
 • Teorija sistemov.
 • Značilnosti sistema – vzdrževanje stabilnosti, vnašanje spremembe.
 • Razporeditev moči v družini.
 • Družina v nastajanju – partnerstvo
 • Družina s predšolskim otrokom
 • Družina s šolskim otrokom
 • Družina z adolescentom
 • Samopodoba člana družine kot dela sistema
 • Družinska zgodovina. Tradicija. Transgeneracijska sporočila.
 • Dialektika in struktura komunikacije. Paradoksalna komunikacija.
 • Alternativne družine.
 • Razvojni ciklus dopolnjene družine.
 • Intervju z družino.
 • Prepričanja v socialnem okolju.
 • Socialni vidiki prenosa sporočil.
 • Biološki spol in spolne vloge.
 • Družina v kontekstu socialne in družbene neenakopravnosti.
 • Sistemsko razumevanje moči.
 • Sistemski pristop pri razumevanju psiholoških in bolezenskih entitet.
 • Strokovnjak s sistemskim znanjem v izobraževalnem sistemu.
 • Strokovnjak s sistemskim znanjem v zdravstvenem sistemu.
 • Strokovnjak s sistemskim znanjem v kontekstu socialne pomoči.
 • Delo z družino in strokovnjak – obravnava predsodkov.
 • Družina in izguba.
 • Mentorske skupine.

Slušatelji ob koncu študija pripravijo pisno predstavitev izbrane družine. Zaključno nalogo izdelajo slušatelji ob rednih konzultacijah z mentorjem. Zaključna naloga obsega 2000-2500 besed. Sledi ustno preverjanje pridobljenega znanja in razumevanje sistemske paradigme pred tričlansko izpitno komisijo.

Od slušateljev se ob zaključku študija pričakuje, da bodo v pisni nalogi in ustnem zagovoru pokazali:

 • Razumevanje temeljnih konceptov teorije sistemov.
 • Sposobnost sistemske predstavitve družinskega sistema znotraj širšega socialnega in kulturnega konteksta.
 • Sposobnost opazovanja in prepoznavanja interaktivnih vzorcev znotraj družinskega sistema in interakcij družinskega sistema z drugimi sistemi.
 • Sposobnost vpogleda v lastno vključenost znotraj različnih sistemov.
 • Sposobnost in pripravljenost raziskati lastna prepričanja, predsodke in vrednote ter njihov vpliv na razumevanje različnih sistemov.
 • Sposobnost vpogleda v različna socio- kulturna prepričanja v zvezi z razlikami v spolu, veri, kulturi, spolni usmerjenosti ipd.
 • Sposobnost sodelovanja v skupini in sposobnost izražanja in sprejemanja povratnih informacij (feedback-a) v zvezi z učnim procesom, osebnim in profesionalnim razvojem.