Intermediarni študij družinske dinamike in uporabe sistemskih znanj v praksi

Intermediarni študij družinske dinamike in uporabe sistemskih znanj v praksi

je namenjen predstavitvi različnih teoretičnih konceptov družinske sistemske terapije in terapevtskih tehnik ter učenju njihove uporabe v praksi.

Vpišejo se lahko diplomanti medicinske fakultete in kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo humanistične smeri ter v lastnem, predvsem v zdravstvenem, kontekstu opravljajo ali imajo možnost opravljati delo z družinami in drugim sistemi. Pogoj je uspešno zaključen uvodni študij iz družinske dinamike.

Ob vpisu morajo kandidati prošnji za vpis s kratkim opisom svojega dela dodati še kopijo diplome ter pisno zagotovilo (delovne organizacije, posameznika) o plačilu šolnine.

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis

Vpišejo se lahko diplomanti medicinske fakultete in kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo humanistične smeri ter v lastnem, predvsem v zdravstvenem, kontekstu opravljajo ali imajo možnost opravljati delo z družinami in drugim sistemi. Pogoj je uspešno zaključen uvodni študij iz družinske dinamike.

Ob vpisu morajo kandidati prošnji za vpis s kratkim opisom svojega dela dodati še kopijo diplome ter pisno zagotovilo (delovne organizacije, posameznika) o plačilu šolnine.

Trajanje in potek študija

Študij traja dva semestra. Predavanja potekajo ob sobotah, praviloma dvakrat na mesec. Delo temelji na interaktivnem pristopu, ki zahteva aktivno vključevanje slušateljev v učni proces. Poleg posredovanje teoretičnih znanj in učenje sistemskih veščin, delo zajema še supervizijo v skupini, delo v parih, seminarje in delo na lastnih prepričanjih in vzorcih.

V okviru študija ni predvidena lastna terapevtska izkušnja. Na željo slušateljev pa je možen dogovor o organizaciji majhne analitske skupine pod vodstvom izkušenega skupinskega analitika.

Za uspešno opravljen Intermediarni študij družinske dinamike in uporabe sistemskih znanj v praksi je potrebna najmanj 90-odstotna prisotnost na predavanjih, pisna naloga in uspešno opravljen pisni teoretični izpit. Uspešno zaključen dvosemesterski intermediarni študij je pogoj za vpis v nadaljnji dveletni diplomski študij iz sistemske družinske terapije, ki je namenjeno tistim kandidatom, ki se želijo usposobiti za sistemsko terapevtsko in svetovalno delo z družinami in drugimi sistemi. Slušatelji, ki študija ne morejo ali ne želijo nadaljevati, dobijo certifikat o zaključenem podiplomskem študiju Družinske dinamike in uporabe sistemskih znanj v praksi.

Zimski semester
Letni semester
Preverjanje znanja
 • Teorija spremembe.
 • Strukturalna družinska terapija.
 • Vloga čustev v sistemski družinski terapiji.
 • Sistemska paradigma in nevroznanost.
 • Razvojne teorije osebnosti in razvoj identitete.
 • Ekologija navezanosti v družini.
 • Strateška družinska terapija.
 • Paradoksalne intervence.
 • Bateson – ekologija alkoholizma.
 • Sistemska družinska terapija v ožjem smislu.
 • Terapevtske tehnike v sistemski družinski terapiji.
 • Uporaba tima v sistemski družinski terapiji.
 • Vodenje sistemskega intervjuja.
 • Kratka v problem usmerjena družinska terapija.
 • Od sistemov v homeostazi do sistemov v razvoju.
 • Narativa v sistemski družinski terapiji.
 • Postmodernizem v sistemski družinski terapiji.

Tekom študijskega leta supervizorji nenehno opisno ocenjujejo vključevanje slušateljev v učni proces, sodelovanje pri vajah in predavanjih, seminarskih predstavitvah ter superviziji. Formalno oceno slušatelji dobijo iz teoretične pisne naloge in seminarske naloge ob zaključku drugega semestra.

Seminarsko nalogo »Uporaba sistemske paradigme v praksi« slušatelji oddajo v pisni obliki, ki vsebuje 800 – 1000 besed. Za ustno predstavitev naloge imajo slušatelji na voljo 20 minut. Cilj naloge je da slušatelj pokaže sposobnost prepoznavanja in razumevanja sistemskega dogajanja v svojem delovnem kontekstu in sposobnost uporabe sistemskega načina razmišljanja pri svojem delu.

Od slušateljev se ob zaključku študija pričakuje, da bodo v pisni nalogi in teoretičnem pisnem izpitu pokazali:

 • Poznavanje teoretičnih osnov posameznih modelov sistemske družinske terapije: strukturalne, strateške in sistemske.
 • Prepoznavanje posameznih terapevtskih tehnik, namen njihove uporabe in teoretične principe na katerih slonijo.
 • Uporabo sistemskega pristopa k razumevanju različnih socialnih kontekstov klientov.
 • Občutljivost za samorefleksijo: razumevanje lastnega selfa v osebnem, delovnem, študijskem in timskem sistemu.
 • Sposobnost vodenja sistemskega intervjuja z uporabo cirkularnih vprašanj in sledenje feed-backu.
 • Veščino uporabljanja hipoteze s katerimi kandidati pokažejo svoje razumevanje sistemske krožne vzročnosti v sistemu klienta ter terapevta/svetovalca in njegovega tima.

Učni načrt

Učni načrt

Zimski semester
Letni semester
Preverjanje znanja
 • Teorija spremembe.
 • Strukturalna družinska terapija.
 • Vloga čustev v sistemski družinski terapiji.
 • Sistemska paradigma in nevroznanost.
 • Razvojne teorije osebnosti in razvoj identitete.
 • Ekologija navezanosti v družini.
 • Strateška družinska terapija.
 • Paradoksalne intervence.
 • Bateson – ekologija alkoholizma.
 • Sistemska družinska terapija v ožjem smislu.
 • Terapevtske tehnike v sistemski družinski terapiji.
 • Uporaba tima v sistemski družinski terapiji.
 • Vodenje sistemskega intervjuja.
 • Kratka v problem usmerjena družinska terapija.
 • Od sistemov v homeostazi do sistemov v razvoju.
 • Narativa v sistemski družinski terapiji.
 • Postmodernizem v sistemski družinski terapiji.

Tekom študijskega leta supervizorji nenehno opisno ocenjujejo vključevanje slušateljev v učni proces, sodelovanje pri vajah in predavanjih, seminarskih predstavitvah ter superviziji. Formalno oceno slušatelji dobijo iz teoretične pisne naloge in seminarske naloge ob zaključku drugega semestra.

Seminarsko nalogo »Uporaba sistemske paradigme v praksi« slušatelji oddajo v pisni obliki, ki vsebuje 800 – 1000 besed. Za ustno predstavitev naloge imajo slušatelji na voljo 20 minut. Cilj naloge je da slušatelj pokaže sposobnost prepoznavanja in razumevanja sistemskega dogajanja v svojem delovnem kontekstu in sposobnost uporabe sistemskega načina razmišljanja pri svojem delu.

Od slušateljev se ob zaključku študija pričakuje, da bodo v pisni nalogi in teoretičnem pisnem izpitu pokazali:

 • Poznavanje teoretičnih osnov posameznih modelov sistemske družinske terapije: strukturalne, strateške in sistemske.
 • Prepoznavanje posameznih terapevtskih tehnik, namen njihove uporabe in teoretične principe na katerih slonijo.
 • Uporabo sistemskega pristopa k razumevanju različnih socialnih kontekstov klientov.
 • Občutljivost za samorefleksijo: razumevanje lastnega selfa v osebnem, delovnem, študijskem in timskem sistemu.
 • Sposobnost vodenja sistemskega intervjuja z uporabo cirkularnih vprašanj in sledenje feed-backu.
 • Veščino uporabljanja hipoteze s katerimi kandidati pokažejo svoje razumevanje sistemske krožne vzročnosti v sistemu klienta ter terapevta/svetovalca in njegovega tima.