Diplomski študij iz družinske dinamike in sistemske družinske terapije

Diplomski študij iz družinske dinamike in sistemske družinske terapije

je namenjen zaključnemu usposabljanju slušateljev za terapevtsko in svetovalno delo z družinami in drugimi sistemi.

Vpišejo se lahko diplomanti medicinske fakultete in kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo humanistične smeri ter v lastnem, predvsem v zdravstvenem, kontekstu opravljajo ali imajo možnost opravljati delo z družinami in drugim sistemi. Pogoj je uspešno zaključen uvodni študij iz družinske dinamike in intermediarni študij iz družinske dinamike in uporabe sistemskih znanj v praksi.

Ob vpisu morajo kandidati prošnji za vpis s kratkim opisom svojega dela dodati še kopijo diplome ter pisno zagotovilo (delovne organizacije, posameznika) o plačilu šolnine.

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis

Vpišejo se lahko diplomanti medicinske fakultete in kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo humanistične smeri ter v lastnem, predvsem v zdravstvenem, kontekstu opravljajo ali imajo možnost opravljati delo z družinami in drugim sistemi. Pogoj je uspešno zaključen uvodni študij iz družinske dinamike in intermediarni študij iz družinske dinamike in uporabe sistemskih znanj v praksi.

Ob vpisu morajo kandidati prošnji za vpis s kratkim opisom svojega dela dodati še kopijo diplome ter pisno zagotovilo (delovne organizacije, posameznika) o plačilu šolnine.

Trajanje in potek študija

Študij traja dve leti, to je štiri semestre. Predavanja potekajo ob sobotah, praviloma dvakrat na mesec. Delo temelji na interaktivnem pristopu, ki zahteva aktivno vključevanje slušateljev v učni proces. Poleg posredovanje teoretičnih znanj in učenje sistemskih veščin, delo zajema še supervizijo v skupini, delo v timu, seminarje in delo na lastnih prepričanjih in vzorcih.

Supervizije v timu praviloma potekajo izven sobotnega študijskega programa in sicer 2-4 popoldneve v mesecu.

V okviru študija ni predvidena lastna terapevtska izkušnja. Na željo slušateljev pa je možen dogovor o organizaciji majhne analitske skupine pod vodstvom izkušenega skupinskega analitika.

Za uspešno opravljen Diplomski študij iz družinske dinamike in sistemske družinske terapije je potrebna najmanj 90-odstotna prisotnost na predavanjih in opravljen zaključni izpit.

Prvo leto
Drugo leto
Preverjanje znanja in ocenjevanje
Zaključni izpit
 • Priprava in načrtovanje sistemske družinske terapije.
 • Terapevtski dogovor. Razvoj terapevtske alianse.
 • Spremljanje terapevtskega procesa – protokoli.
 • Odnos med terapevtskim in supervizijskim sistemom.
 • Uporaba terapevtskega tima.
 • Faze terapevtskega procesa.
 • Spremljanje povratnih informacij.
 • Pozicioniranje v terapevtskem in supervizijskem sistemu.
 • Raba jezika v sistemski terapiji: dominantni diskurzi.
 • Vloga terapevta v sistemski terapiji.
 • Vpliv spola terapevta na terapevtski proces.
 • Specifične terapevtske veščine in teoretična izhodišča za terapevtsko delo z družinami v različnih fazah življenjskega ciklusa.
 • Obravnava otrok v sistemski družinski terapiji.
 • Etika v sistemski družinski terapiji.
 • Specifične terapevtske veščine in teoretična izhodišča glede na vodilne težave posameznika v družinskem sistemu.
 • Sistemska obravnava družin s kronično duševno boleznijo.
 • Pravična terapija – »Just therapy«.
 • Sistemska terapija parov.
 • Zastoj v terapevtskem procesu.
 • Uporaba sistemskega pristopa v individualni in skupinski psihoterapiji.
 • S travmo organizirani sistemi ter obravnava nasilja, spolne in čustvene zlorabe.
 • Razvoj in oblikovanje lastnega terapevtskega Selfa.
 • Raziskovalna paradigma v sistemski terapiji.
 • Stičišče sistemske in eksplorativne psihoterapije.

Tekom študijskega leta supervizorji nenehno opisno ocenjujejo vključevanje slušateljev v učni proces, sodelovanje pri vajah in predavanjih, seminarskih predstavitvah ter supervizijskem in terapevtskem procesu.

Formalno oceno slušatelji dobijo za pripravo pisne naloge ob koncu prvega leta študija. Pisna naloga »Prikaz terapevtske intervence« obsega 1500 – 2000 besed. Namen naloge je pokazati sistemsko razumevanje družinskega sistema v obravnavi, sposobnost postavljanja sistemske hipoteze, načrtovanja in izvedbe terapevtske intervence, ter sposobnost sistemske ocene vpliva terapevtske intervence na družinski in terapevtski sistem.

Od slušateljev se ob zaključku študija pričakuje, da bodo pokazali:

 • Razumevanje in sposobnost umeščanja vodilne težave znotraj dinamike različnih sistemov in njihovih medsebojnih interakcij.
 • Prepoznavanje in razumevanje vpliva sociokulturnih dejavnikov na družinski sistem in na interakcije družinskega sistema s socialnim okoljem ter službami pomoči.
 • Prepoznavanje in razumevanje vpliva starosti, spola, socialnega statusa, invalidnosti, drugačnosti, kulture ipd. na družinski in terapevtski sistem.
 • Specifične terapevtske veščine in uporabo različnih teoretičnih paradigem pri načrtovanju in vodenju terapevtskega in svetovalnega dela.
 • Vodenje sistemskega razgovora in načrtovanje sistemskih intervencij v različnih sistemih.
 • Razvoj samorefleksije in spremljanje vpliva lastnih prepričanj, vrednot in vzorcev vedenja in delovanja v terapevtskem in supervizijskem sistemu.

Za pristop k zaključnem izpitu morajo slušatelji izpolniti vse predpisane študijske obveznosti. Poleg tega je potrebno pozitivno mnenje suprevizorjev, da so izpolnili zahtevane ure supervizije, da so imeli terapevtsko izkušnjo z dovolj različnimi družinami ter so dosegli zadovoljivo raven terapevtskih znanj in veščin.

Za zaključni izpit pripravijo slušatelji:

 • Pisno poročilo o lastnem strokovnem (profesionalnem) razvoju tekom 4-letnega študija. Obseg poročila je 800 – 1000 besed.
 • Zaključno nalogo, ki obsega 7000 do 9000 besed brez bibliografije.
 • 10-minutni video posnetek terapevtskega srečanja z družinskim sistemom, ki vključuje vsaj dve generaciji.

Zaključni izpit poteka pred štiričlansko izpitno komisijo. Izpitno komisijo sestavljajo:

 • dva člana pedagoškega kolegija in
 • dva nevtralna izpraševalca, ki nista člana pedagoškega kolegija in sta praviloma iz tujine, iz londonskega Inštituta za družinsko terapijo in/ali Tavistock klinike v Londonu

Slušatelji, ki uspešno opravijo izpit dobijo potrdilo Medicinske fakultete o zaključenem študiju družinske dinamike in sistemske družinske terapije. Štiriletno izobraževanje iz družinske dinamike in sistemske družinske psihoterapije je priznano s strani Evropskega združenja za družinsko terapijo – European Familly Therapy Association (EFTA).

Učni načrt

Učni načrt

Prvo leto
Drugo leto
Preverjanje znanja in ocenjevanje
Zaključni izpit
 • Priprava in načrtovanje sistemske družinske terapije.
 • Terapevtski dogovor. Razvoj terapevtske alianse.
 • Spremljanje terapevtskega procesa – protokoli.
 • Odnos med terapevtskim in supervizijskim sistemom.
 • Uporaba terapevtskega tima.
 • Faze terapevtskega procesa.
 • Spremljanje povratnih informacij.
 • Pozicioniranje v terapevtskem in supervizijskem sistemu.
 • Raba jezika v sistemski terapiji: dominantni diskurzi.
 • Vloga terapevta v sistemski terapiji.
 • Vpliv spola terapevta na terapevtski proces.
 • Specifične terapevtske veščine in teoretična izhodišča za terapevtsko delo z družinami v različnih fazah življenjskega ciklusa.
 • Obravnava otrok v sistemski družinski terapiji.
 • Etika v sistemski družinski terapiji.
 • Specifične terapevtske veščine in teoretična izhodišča glede na vodilne težave posameznika v družinskem sistemu.
 • Sistemska obravnava družin s kronično duševno boleznijo.
 • Pravična terapija – »Just therapy«.
 • Sistemska terapija parov.
 • Zastoj v terapevtskem procesu.
 • Uporaba sistemskega pristopa v individualni in skupinski psihoterapiji.
 • S travmo organizirani sistemi ter obravnava nasilja, spolne in čustvene zlorabe.
 • Razvoj in oblikovanje lastnega terapevtskega Selfa.
 • Raziskovalna paradigma v sistemski terapiji.
 • Stičišče sistemske in eksplorativne psihoterapije.

Tekom študijskega leta supervizorji nenehno opisno ocenjujejo vključevanje slušateljev v učni proces, sodelovanje pri vajah in predavanjih, seminarskih predstavitvah ter supervizijskem in terapevtskem procesu.

Formalno oceno slušatelji dobijo za pripravo pisne naloge ob koncu prvega leta študija. Pisna naloga »Prikaz terapevtske intervence« obsega 1500 – 2000 besed. Namen naloge je pokazati sistemsko razumevanje družinskega sistema v obravnavi, sposobnost postavljanja sistemske hipoteze, načrtovanja in izvedbe terapevtske intervence, ter sposobnost sistemske ocene vpliva terapevtske intervence na družinski in terapevtski sistem.

Od slušateljev se ob zaključku študija pričakuje, da bodo pokazali:

 • Razumevanje in sposobnost umeščanja vodilne težave znotraj dinamike različnih sistemov in njihovih medsebojnih interakcij.
 • Prepoznavanje in razumevanje vpliva sociokulturnih dejavnikov na družinski sistem in na interakcije družinskega sistema s socialnim okoljem ter službami pomoči.
 • Prepoznavanje in razumevanje vpliva starosti, spola, socialnega statusa, invalidnosti, drugačnosti, kulture ipd. na družinski in terapevtski sistem.
 • Specifične terapevtske veščine in uporabo različnih teoretičnih paradigem pri načrtovanju in vodenju terapevtskega in svetovalnega dela.
 • Vodenje sistemskega razgovora in načrtovanje sistemskih intervencij v različnih sistemih.
 • Razvoj samorefleksije in spremljanje vpliva lastnih prepričanj, vrednot in vzorcev vedenja in delovanja v terapevtskem in supervizijskem sistemu.

Za pristop k zaključnem izpitu morajo slušatelji izpolniti vse predpisane študijske obveznosti. Poleg tega je potrebno pozitivno mnenje suprevizorjev, da so izpolnili zahtevane ure supervizije, da so imeli terapevtsko izkušnjo z dovolj različnimi družinami ter so dosegli zadovoljivo raven terapevtskih znanj in veščin.

Za zaključni izpit pripravijo slušatelji:

 • Pisno poročilo o lastnem strokovnem (profesionalnem) razvoju tekom 4-letnega študija. Obseg poročila je 800 – 1000 besed.
 • Zaključno nalogo, ki obsega 7000 do 9000 besed brez bibliografije.
 • 10-minutni video posnetek terapevtskega srečanja z družinskim sistemom, ki vključuje vsaj dve generaciji.

Zaključni izpit poteka pred štiričlansko izpitno komisijo. Izpitno komisijo sestavljajo:

 • dva člana pedagoškega kolegija in
 • dva nevtralna izpraševalca, ki nista člana pedagoškega kolegija in sta praviloma iz tujine, iz londonskega Inštituta za družinsko terapijo in/ali Tavistock klinike v Londonu

Slušatelji, ki uspešno opravijo izpit dobijo potrdilo Medicinske fakultete o zaključenem študiju družinske dinamike in sistemske družinske terapije. Štiriletno izobraževanje iz družinske dinamike in sistemske družinske psihoterapije je priznano s strani Evropskega združenja za družinsko terapijo – European Familly Therapy Association (EFTA).